Trudie Severens, Lid Raad van Bestuur Sevagram

''Innovatie in de ouderenzorg is noodzakelijk en daarbij is een verbinder in de samenwerking nodig. ''

Er is vaak verwarring over het begrip innovatie. Voor Trudie Severens, Sevagram bestuurder, betekent innovatie vooral het verbeteren en verfijnen van zaken die je vaak al doet en deze nog beter en slimmer met elkaar aanpakken. Trudie Severens: “Het leren afstappen van het traditioneel zorgpatroon is van belang. Innovatie in de ouderenzorg is noodzakelijk en daarbij is een verbinder in de samenwerking nodig. De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg bouwt deze bruggen tussen onderzoek en praktijk en tussen zorg- en kennisorganisaties. De meerwaarde van de werkplaats is dat we onderling in contact worden gebracht om ervaringen en kennis uit te wisselen en daarmee hebben we in Zuid-Limburg een verankerd ontmoetingsveld in de ouderenzorg. Het werkveld geeft aan op welke onderwerpen onderzoek wenselijk is en de kennisinstellingen brengen nieuwe inzichten terug naar de praktijk. Vanuit een intermediaire rol creëert de Universiteit Maastricht de verbinding tussen onderzoek, praktijk en beleid en dat levert vruchtbare resultaten op. De jarenlange samenwerking tussen zorg- en kennisinstellingen in de ouderenzorg in Zuid-Limburg vormt een goede basis voor de toekenning van de innovatiegelden. Als bestuurders slaan we de handen ineen om dit traject te laten slagen. Innovatie is moeilijk in een tijdsperiode af te dwingen. Het Zorgkantoor verwacht dit jaar (voortgangs)resultaten, alhoewel een meer jaren traject in acht genomen wordt. Het is een nieuw experiment voor alle betrokkenen, ook voor het Zorgkantoor. Het is een zoekproces hoe we de uitvoering van dit innovatieproject met elkaar gaan volgen. De verkenning is spannend en er zullen keuzes gemaakt dienen te worden. “We gaan er samen ervoor!” luidt ons motto”.

Sevagram is één van de zorgpartners van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en biedt voornamelijk in de regio’s Parkstad en Heuvelland diensten voor zorg, welzijn en wonen aan ouderen. Bestuurder Trudie Severens licht toe dat Sevagram op de goede weg is: “Als eerste zorgorganisatie in Limburg hebben we begin dit jaar drie Planetree-labels behaald. “Het Planetree-label is een internationale erkenning voor excellente mensgerichte zorg.  Zorg die echt in de vezels van een zorgorganisatie zit.  

Om te komen tot excellente  zorg staat de cliënt daadwerkelijk centraal. Van groot belang zijn hierbij: de leefomgeving, liefdevolle bejegening, goed luisteren, eigen verantwoordelijkheid, participatie van familie, uitstekende behandeling en zingeving. Dat is een vernieuwende werkwijze en een voorbeeld van sociale innovatie binnen de ouderenzorg. Zo zijn er verschillende vormen van innovaties te onderscheiden, denk hierbij vooral ook aan technologische innovaties”.

Het budget dat in het verleden aan iedere afzonderlijke zorgaanbieder beschikbaar gesteld werd is teruggebracht tot één miljoen euro. Het Zorgkantoor stelt dit miljoen beschikbaar aan de Academische Werkplaats Ouderenzorg in Zuid-Limburg om de eigen regie van ouderen te versterken  en arbeidsbesparing te realiseren.  Het geld wordt verdeeld over vier hoofdthema’s: stimuleren van bewegen, zelfredzaamheid en mantelzorg nieuwe stijl, vrijheidsbeperking in thuissituatie en slimme technologische en sociale innovaties. Per speerpunt is één van de partners als projectleider benoemd en de andere partijen zijn volgers.

“Zo heeft Sevagram een ruime investering en ervaring op het terrein van bewegen en is om die reden de trekker van dit deelproject” licht de bestuurder toe. Aan een drietal doelen wordt gewerkt: het beweeggedrag van ouderen in verpleeghuizen wordt in kaart gebracht, inzicht verkrijgen in de beweegvoorkeuren van ouderen zelf en het (door)ontwikkelen en toetsen van nieuwe (technologische) innovatieve mogelijkheden om het beweeggedrag te stimuleren. Trudie Severens: “Sevagram heeft een stuurgroep samengesteld die bestaat uit verschillende inhoudelijke vertegenwoordigers. Maandelijks overleg ik namens de Raad van Bestuur met een wetenschapper van de werkplaats en met een bewegingswetenschapper en beleidsmedewerker (tevens coördinator) van Sevagram over de voortgang van het deelproject bewegen. Ik zit kort  op dit proces want het is een zoektocht waarbij we ook onze achterban betrekken en samen met het management de route uitstippelen. Later in het proces zullen werkgroepen ingesteld worden om opdrachten in de praktijk te kunnen uitrollen. Het voordeel is dat onze organisatie, vanuit het al eerder opgestelde beweegbeleid, een beweegstructuur kent met beweegcoaches. Vanuit deze basis wordt gestart en dat is een groot voordeel. Ook bij de andere initiatieven wordt aangesloten bij lopende activiteiten en voortgebouwd op ontwikkelingen”.

De slotvraag luidt: Wanneer is het project geslaagd? Bestuurder: “Het deelproject bewegen is voor mij succesvol als oudere mensen (in relatie tot hun capaciteiten) ongemerkt meer bewegen. Oftewel bewegen is een vanzelfsprekendheid en eenvoudig ingebed in hun  dagelijks handelen, bij voorkeur met hulp van familieleden. En dat we meer zicht hebben waardoor mensen in beweging komen en medewerkers zo in staat zijn om beweegmomenten te creëren voor cliënten die passen bij hun voorkeur, dat zou een vervolgstap zijn die mij blij maakt. Bij de andere deelprojecten hoop ik dat we handvaten krijgen aangereikt waarmee de ouderen inderdaad langer thuis kunnen blijven en de mantelzorger het langer volhoudt. Bij technologische en sociale innovaties hoop ik dat we aan de slag kunnen met de evaluatie en implementatie van innovaties die veelbelovend zijn om  een betere zorg voor ouderen mogelijk te maken. Ik ben heel erg nieuwsgierig hoever we samen komen in dit grootschalig innovatieproject en wat de winst voor de ouderenzorg zal zijn”.

Vragen? Neem contact op met Trudie Severens, lid Raad van Bestuur Sevagram trudie.severens@sevagram.nl