VERPLEEG(T)HUIS | Eigen regie bewoner centraal

De doelstelling van dit onderzoeksproject is het dagelijks leven van bewoners in het verpleeghuis te verbeteren, waarbij de eigen regie van de bewoner met dementie centraal staat. Het streven is dat de bewoner en naaste(n) de eigen leefstijl zo veel mogelijk voort kunnen zetten binnen het verpleeghuis.

Omdat mensen met dementie vaak afhankelijk worden van de hulp van anderen, is het erg belangrijk om naar hun wensen en behoeften te luisteren, te kijken naar mogelijkheden en hen te benaderen als elk ander individueel persoon. De rol van familie en andere naasten is daarbij cruciaal. Binnen dit project willen we de rol en betrokkenheid van familie en andere naasten in de zorg vergroten, zodat zij een volwaardige partner in de zorg worden.

Waarom willen we dit bereiken?
Verpleeghuiszorg voor mensen met dementie is in veel instellingen vooral nog taakgericht. Nieuwe termen als ‘persoonsgerichte zorg’, ‘zorg op maat’ of ‘eigen regie’ worden tegenwoordig vaak gebruikt binnen de verpleeghuissetting. De praktijk, echter, laat zien dat men op de hoogte is van deze termen maar dat de uitvoering hiervan lastig blijkt. Zeker nu de verwachting is dat het aantal mensen met dementie in de toekomst fors zal toenemen en de zorg in verpleeghuizen complexer wordt doordat men langer thuis blijft wonen, moet verpleeghuiszorg anders worden georganiseerd om in de toekomst op een adequate manier te kunnen voorzien in de individuele behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Zowel de informele als formele zorgverleners spelen een belangrijke rol, waarbij een goede en gelijkwaardige samenwerking tussen formele en informele zorgverleners van essentieel belang is.

Voor het onderzoek is een periode van vier jaar gesteld, van 2015 tot 2019. Naasten van bewoners en zorgprofessionals worden vanaf het begin van dit proces betrokken. Ook wordt actief gezocht naar vergelijkbare initiatieven in binnen- en buitenland. Vanaf het tweede jaar gaat het onderzoek van start in de praktijk. Bij verschillende zorgorganisaties, aangesloten bij de Academische Werkplaats Ouderenzorg, zullen gegevens worden verzameld in de vorm van vragenlijsten, interviews en observaties om het proces en eventuele effecten te kunnen meten. Daarnaast worden er werkgroepen georganiseerd voor zowel naasten als medewerkers, waarbij zij zeggenschap krijgen in het proces. In deze werkgroepen worden gezamenlijk ideeën geformuleerd om de zorg te veranderen, met als uitgangspunt: de wensen en behoeften van de bewoners.

Contactpersonen:
Linda Hoek, l.hoek@maastrichtuniversity.nl
Jolanda van Haastregt, j.vanhaastregt@maastrichtuniversity.nl
Hilde Verbeek, h.verbeek@maastrichtuniversity.nl

Staff