ZELFREDZAAMHEID DOOR BEWEGEN | Ontwikkelen van een verpleegkundige benadering

Ontwikkelen van een verpleegkundige benadering met als doel zelfredzaamheid te behouden door middel van bewegen.

Background:

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een zorgaanpak waarbij beweegstimulering van verpleeghuisbewoners door verzorging en verpleging centraal staat. Dit is belangrijk omdat bewoners door te bewegen langer hun zelfstandigheid kunnen behouden en beter kunnen functioneren in hun dagelijks leven. Naast het behoud van zelfstandigheid en het voorkomen van beperkingen speelt bewegen ook een belangrijke rol in het sociale leven van bewoners en dit alles heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven.

In dit project wordt onderzocht op welke manier verpleeghuisbewoners het beste gestimuleerd kunnen worden tot bewegen. De verzorging en verpleging spelen hierbij een centrale rol, omdat zij dagelijks betrokken zijn bij de zorg voor de bewoner. Het is van belang dat de beweegstimulering afgestemd wordt op de mogelijkheden en de voorkeuren van de bewoner, daarnaast moet de beweegstimulering passen binnen de dagelijkse praktijk van de verzorgende en verpleegkundige zorg. Op deze manier kunnen haalbare en zinvolle bewegingsactiviteiten door bewoners uitgevoerd worden. 

Het project levert uiteindelijk een concrete aanpak op die door verzorging en verpleging in verpleeghuizen gebruikt kan worden om beweging te stimuleren. Om dit te kunnen realiseren zal er eerst in de literatuur gezocht worden welke programma’s ter beweegstimulering er op dit moment bestaan. Deze programma’s moeten effectief gebleken zijn in het behouden en/of verbeteren van het dagelijks leven van de verpleeghuisbewoner. Daarnaast worden er observaties en interviews gehouden onder verzorgenden en verpleegkundigen om te bekijken wat er momenteel al aan beweegstimulering gedaan wordt door verzorging en verpleging. Deze observaties en interviews zullen ook verhelderen welke problemen er worden ervaren bij beweegstimulering door de zorg.

De informatie uit de literatuur, observaties en interviews zal worden gebruikt om een beweegaanpak te ontwikkelen die bruikbaar is voor verzorgenden en verpleegkundigen. De ontwikkelde zorgaanpak zal vervolgens worden getest om te bekijken of de bewoners meer zijn gaan bewegen en of hun functionele status is behouden of verbeterd. Daarnaast wordt er gekeken of de bewoners en de verzorging en verpleging tevreden zijn over de aanpak.

Contactpersonen:
Mirre den Ouden, m.denouden@maastrichtuniversity.nl
Sandra Zwakhalen, s.zwakhalen@maastrichtuniversity.nl

Staff