Producten

Op deze pagina zijn de producten te vinden die door de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg zijn ontwikkeld. Het kan hierbij gaan om proefschriften, factsheets of bijvoorbeeld interventieproducten. 

U kunt de producten downloaden door op de naam van product te klikken. 


Instrumenten/Toolbox/Zorgpaden:

Handleiding zorgaanpak Daily Activities and Independence by NURsing Staff Encouragement (DAIly NURSE)

Deze handleiding is een leidraad om de DAIly NURSE interventie te implementeren. Deze interventie is gericht op verpleegkundigen en verzorgenden om hen te helpen bij het stimuleren van dagelijkse activiteiten en zelfredzaamheid van bewoners.

Binnen deze interventie worden drie workshops gegeven:
- Presentatie workshop 1
- Presentatie workshop 2
- Presentatie workshop 3

Ontwikkeld tijdens het onderzoek van Mirre den Ouden: ZELFREDZAAMHEID DOOR BEWEGEN | Ontwikkelen van een verpleegkundige benadering

 

De Maastricht Electronic Daily Life Observation tool (MEDLO-tool)

Met dit instrument kunt u het dagelijks leven van bewoners in verpleeghuizen in kaart brengen. 

U kunt de handleiding (also available in English, und auf Deutsch) en een voorbeeld van een scoringsbestand (also available in English, und auf Deutsch) downloaden. De MEDLO tool zelf is via het downloaden van een app verkrijgbaar. Zie uitleg hierover in de handleiding. 

Ontwikkeld tijdens het onderzoek van Bram de Boer: WONEN OP DE ZORGBOERDERIJ VOOR OUDEREN MET DEMENTIE | Autonomie, het behouden van je eigen levensstijl

 

 

TIP-toolbox

Doel van deze toolbox is verpleegkundigen ondersteunen bij het implementeren van (beweeg)innovaties in verpleeghuizen.

Bij de TIP-toolbox is een bijbehorende analysetool. Hiermee kunt u de vragenlijsten uit de toolbox analyseren. De analysetool is geschikt voor gebruik op laptop of PC.

Ontwikkeld tijdens het onderzoek van Nienke Kuk: TOEPASSING NIEUWE KENNIS | Nieuwe strategiën voor verzorgenden en verpleegkundigen

 

 

 

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg (versie nov 2018)

Er is een zorgpad ontwikkeld om zo een betere afstemming te krijgen van zorg tussen ziekenhuis, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns zorgaanbieders. Met dit zorgpad wordt beoogd de kwaliteit, doelmatigheid en samenhang in de geriatrische revalidatiezorg te verbeteren.

Horende bij het onderzoek van Irma Everink: OP WEG NAAR HERSTEL | Vanuit het ziekenhuis via de geriatrische revalidatiezorg naar huis

 

 


Implementatie Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg (versie jan 2016)

Om de invoering van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg in de praktijk te laten slagen, is een actieve en planmatige aanpak van het implementatieproces van belang. In dit document worden adviezen gegeven over de aanpak bij implementatie van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg. Deze adviezen zijn gebaseerd op ervaring bij het implementeren van het zorgpad in de regio Maastricht, en inzichten uit de implementatieliteratuur. 

Horende bij het onderzoek van Irma Everink: OP WEG NAAR HERSTEL | Vanuit het ziekenhuis via de geriatrische revalidatiezorg naar huis

 

 

PACSLAC-D checklist

Deze checklijst kan worden gebruikt om pijn te beoordelen bij patiënten met dementie die geen of slechts beperkte mogelijkheden hebben te communiceren.

Toegepast tijdens het onderzoek van Sandra Zwakhalen: PIJN BIJ MENSEN MET DEMENTIE | Pijnbeoordeling en behandeling

 


Factsheets:

 

 

Factsheet Voorkomen onvrijwllige zorg bij thuiswonende mensen met dementie

Horende bij het onderzoek van Angela Mengelers ONVRIJWILLIGE ZORG THUIS | Hoe kan de toepassing van onvrijwillige zorg in de thuissituatie voorkomen worden

 

 

Factsheet 'Connecting conversations. Experienced quality of care from a resident’s perspective: a narrative method for nursing homes'

Horende bij het onderzoek van Katya Sion ANDERS METEN | Kwaliteit van de langdurige zorg meten vanuit cliëntperspectief
Factsheet 'Change begins with choice. Supporting the autonomy of nursing home residents with dementia through partnership.'

Horende bij het onderzoek van Linda Hoek: VERPLEEG(T)HUIS | Eigen regie bewoner centraal

 

Factsheet 'BASIC CARE REVISITED | Het verbeteren van communicatie met mensen met dementie in het verpleeghuis'

Horende bij het onderzoek van Annick van Manen: BASIC CARE REVISITED | Check op verpleegkundige basiszorg

          

Factsheet 'BLIJF ACTIEF THUIS | Het versterken van zelfredzaamheid binnen de thuiszorg'

Horende bij het onderzoek van Teuni Rooijackers: BLIJF ACTIEF THUIS | Het versterken van zelfredzaamheid binnen de thuiszorg

Factsheet 'Dagelijkse activiteiten van verpleeghuisbewoners en de rol van verpleegkundigen en verzorgenden'

Horende bij het onderzoek van Mirre den Ouden: ZELFREDZAAMHEID DOOR BEWEGEN | Ontwikkelen van een verpleegkundige benadering

Factsheet 'Beslissingsondersteunende app voor wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie'

Horende bij het onderzoek van Theresa Thoma-Lürken: ARBEIDSBESPARENDE INNOVATIES | Bundeling van kennis en krachten door innovaties in de zorg

Factsheet 'DEDICATED | Kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten'

Horende bij het onderzoek van Sascha Bolt: DEDICATED | Kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten

 

Factsheet 'Kwaliteit van de thuiszorg:meten vanuit het perspectief van de bewoner'

Horende bij het onderzoek van Roy Haex: ANDERS METEN | Kwaliteit van de langdurige zorg meten vanuit cliëntperspectief

Factsheet 'Kwaliteit van de verpleeghuiszorg:meten vanuit het perspectief van de bewoner'

Horende bij het onderzoek van Katya Sion: ANDERS METEN | Kwaliteit van de langdurige zorg meten vanuit cliëntperspectief

 

Factsheet 'Wonen op de zorgboerderij, een innovatief alternatief voor reguliere zorg in verpleeghuizen voor mensen met dementie'

Horende bij het onderzoek van Bram de Boer: WONEN OP DE ZORGBOERDERIJ VOOR OUDEREN MET DEMENTIE | Autonomie, het behouden van je eigen levensstijl

Factsheet 'Zorgboerderijen als innovatieve zorgomgeving voor mensen met dementie'

Horende bij het onderzoek van Bram de Boer: WONEN OP DE ZORGBOERDERIJ VOOR OUDEREN MET DEMENTIE | Autonomie, het behouden van je eigen levensstijl

 

Factsheet 'Implementatie van innovaties in het verpleeghuis'

Horende bij het onderzoek van Nienke Kuk: TOEPASSING NIEUWE KENNIS | Nieuwe strategiën voor verzorgenden en verpleegkundigen

 

Factsheet 'Personele bezetting en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen'

Horende bij het onderzoek van Ramona Backhaus: VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP | Verhogen van het verpleegkundige expertise niveau in verpleeghuizen

 


Factsheet 'Kwaliteit van leven in de dementiezorg'
 

Horende bij het onderzoek van Hanneke Beerens: RIGHT-TIME-PLACE-CARE | Dementiezorg in Europa


 

Proefschriften:

 

 

Proefschrift Voorkomen van onvrijwillige zorg bij thuiswonende mensen met dementie

 

Horende bij het onderzoek van Angela Mengelers ONVRIJWILLIGE ZORG THUIS | Hoe kan de toepassing van onvrijwillige zorg in de thuissituatie voorkomen worden

 

 

Proefschrift Katya Sion

'Connecting conversations. Experienced quality of care from a resident’s perspective: a narrative method for nursing homes'

Horende bij het onderzoek ANDERS METEN | Kwaliteit van de langdurige zorg meten vanuit cliëntperspectief

 

 
Proefschrift Linda Hoek

'Change begins with choice. Supporting the autonomy of nursing home residents with dementia through partnership.' 

Horende bij het onderzoek VERPLEEG(T)HUIS | Eigen regie bewoner centraal

 

 

Proefschrift Mirre den Ouden

'Every step counts. Daily activities of nursing home residents and the role of nursing staff’ 

Horende bij het onderzoek ZELFREDZAAMHEID DOOR BEWEGEN | Ontwikkelen van een verpleegkundige benadering

 

 

 

Proefschrift Theresa Thoma-Lürken

'Innovating Long-Term Care for Older People; Development and Evaluation of a Decision Support App for Formal Caregivers in Community-Based Dementia Care'

Horende bij het onderzoek ARBEIDSBESPARENDE INNOVATIES | Bundeling van kennis en krachten door innovaties in de zorg

 

 

Proefschrift Bram de Boer

'Living at a green care farm; an innovative alternative for regular care at nursing homes for people with dementia'

Horende bij het onderzoek WONEN OP DE ZORGBOERDERIJ VOOR OUDEREN MET DEMENTIE | Autonomie, het behouden van je eigen levensstijl

 

 

Proefschrift Irma Everink

'Geriatric rehabilitation: development, implementation and evaluation of an integrated care pathway for older patients with complex health problems'

Horende bij het onderzoek OP WEG NAAR HERSTEL | Vanuit het ziekenhuis via de geriatrische revalidatiezorg naar huis

 

 

Proefschrift Nienke Kuk

'Moving forward in nursing home practice. Supporting nursing staff in implementing innovations'. 

Horende bij het onderzoek TOEPASSING NIEUWE KENNIS | Nieuwe strategiën voor verzorgenden en verpleegkundigen

 

 

Proefschrift Ramona Backhaus

'THINKING BEYOND NUMBERS; Nursing Staff and Quality of Care in Nursing Homes'

Horende bij het onderzoek VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP | Verhogen van het verpleegkundige expertise niveau in verpleeghuizen

 

 

 

Proefschrift Hanneke Beerens

'Adding life to years. Quality of life of people with dementia receiving long-term care'

Horende bij het onderzoek RIGHT-TIME-PLACE-CARE | Dementiezorg in Europa

 

 

Proefschrift Math Gulpers

EXBELT: expelling belt restraints from psychogeriatric nursing homes 

Horende bij het onderzoek EXBELT | Bandenvrije zorg in verpleeghuizen

 

 

Proefschrift Hilde Verbeek

Redesigning dementia care. An evaluation of small-scale homelike care environments

Horende bij het onderzoek KLEINSCHALIG WONEN VOOR MENSEN MET DEMENTIE | Inrichting van de woon-zorg omgeving

 

 

Proefschrift Sandra Zwakhalen

Pain assessment in nursing home residents with dementia

Horende bij het onderzoek PIJN BIJ MENSEN MET DEMENTIE | Pijnbeoordeling en behandeling