Meer inzicht in 24-uurszorg op een zorgboerderij

20 October 2017

Op 19 oktober 2017 promoveerde Bram de Boer op zijn proefschrift 'Living at a green care farm; an innovative alternative for regular care at nursing homes for people with dementia'. 

In zijn onderzoek ging Bram in op drie centrale vragen: Wat betekent wonen op een zorgboerderij voor de bewoners? Hoe ziet het dagelijks leven er daar uit? Hoe zit het met de kwaliteit van de zorg? En wat zijn de ervaringen van mantelzorgers? Hij heeft daarbij de zorgboerderij vergeleken met andere vormen van kleinschalig wonen en grootschalige verpleeghuisafdelingen.

Bram heeft tijdens zijn onderzoek gevonden dat bewoners van zorgboerderijen een actiever dagelijks leven hebben dan bewoners van reguliere verpleeghuizen. Ze participeren meer in activiteiten, hebben meer sociale interacties en komen vaker buiten. Dit is belangrijk, omdat dit kwaliteit van leven positief beïnvloedt. Bewoners rapporteren zelf een hogere kwaliteit van leven op zorgboerderijen in vergelijking met reguliere verpleeghuizen. Verzorgend personeel gaf aan dat de bewoners op zorgboerderijen hoger scoorden op positief affect, sociale relaties en iets om handen hebben.

De gemeten kwaliteit van zorg is vergelijkbaar tussen de verschillende typen verpleeghuizen. Er zijn geen verschillen gevonden tussen zorgboerderijen en andere typen verpleeghuizen met betrekking tot personele inzet, protocollen rondom patiënt-veiligheid, en klinische uitkomsten zoals valincidenten, decubitus, ondervoeding en vrijheidsbeperking.

Als het gaat om de ervaringen van mantelzorgers, vinden mantelzorgers ongeacht het type verpleeghuis hetzelfde belangrijk. Het gaat dan om persoonsgerichtheid, een huiselijke omgeving, participatie in activiteiten, com-municatie en betrokkenheid van personeel. Mantelzorgers op zorgboerderijen gaven aan heel bewust op zoek te zijn gegaan naar een verpleeghuis dat paste bij hun familielid met dementie. Zij zijn dan ook positiever over de persoonsgerichtheid en de activiteiten op de zorgboerderij in vergelijking met andere typen verpleeghuizen.

Lees meer in de presentatie die Bram heeft gegeven tijdens de promotie.

Voor meer informatie over het onderzoek, zie de projectpagina van het onderzoek of de promotiepagina

Voorafgaand aan de promotie van Bram de Boer was er een middagsymposium getiteld 'Warme zorg voor mensen met dementie'. Lees hier meer over dit symposium.