Innovatie beweging ouderenzorg

Zorgprofessionals bij twee aanbieders van ouderenzorg in Limburg, Sevagram en MeanderGroep Zuid-Limburg, willen hun bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen 'in beweging krijgen'. Dit is belangrijk om een achteruitgang in functioneren te beperken, restcapaciteiten te stimuleren en het uitvoeren van plezierige activiteiten en welbevinden te bevorderen.

Maar hoe moet dit precies vorm krijgen? Hoe kunnen ze, beter dan voorheen, aansluiten bij de (bewegings)wensen en belevingswereld van bewoners? Hoe kunnen fysiotherapeuten  andere disciplines als verpleegkundigen en activiteitenbegeleiders, maar ook familieleden en vrijwilligers, bij de activiteiten betrekken? Op welke wijze kan flexibiliteit in het bewegingsaanbod gerealiseerd worden zodat activiteiten zinvol zijn voor diverse groepen ouderen met complexe gezondheidsproblemen? En welke activiteiten bevorderen niet alleen het fysieke, maar ook het psychische en sociale functioneren van bewoners?

Deze vragen van de zorgprofessionals in de intramurale ouderenzorg staan centraal in dit project. Het project is bedoeld om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een innovatief en gevarieerd palet aan bewegingsprogramma's voor diverse groepen bewoners. Gestreefd wordt naar laagdrempelige, eenvoudig toe te passen programma's, waaruit bewoners die vormen kunnen kiezen die het beste bij hen passen.

De thematiek van dit project is relevant voor de betrokken ouderen en zorgprofessionals, maar ook voor de sector in het algemeen. Voor ouderen is beweging van belang ter ondersteuning van hun zelfredzaamheid en het kunnen blijven uitvoeren van activiteiten die voor hen waardevol zijn. Professionals kunnen hun handelen verbreden en verdiepen en daarmee de kwaliteit van de geleverde zorg verbeteren. Voor de sector als geheel kan dit programma 'beweging krijgen' in het overwegend negatieve imago van de zorgverlening in verzorgings- en verpleeghuizen. Dit is van belang om professionals te behouden voor de ouderenzorg, maar vooral ook om studenten van diverse zorgopleidingen te interesseren voor dit werkveld.

De projecten worden uitgevoerd door werkgroepen bestaande uit zorgprofessionals, docenten en studenten, aangevuld met (andere) deskundigen uit het werkveld en van de betrokken kennisinstituten. Een stuurgroep ondersteunt de voortgang van het RAAK programma en denkt mee over de inhoudelijke lijnen en mogelijkheden voor vervolgtrajecten. Voor het beoogde palet van programma's kan deels geput worden uit beschikbare kennis, die echter overwegend tot stand is gekomen in projecten bij relatief jonge en vitale ouderen. Met de vertaalslag van deze kennis naar kwetsbare, hoogbejaarde ouderen met veelal complexe gezondheidsproblemen, en de nauwgezette evaluatie daarvan, wordt belangrijke nieuwe kennis gegenereerd. Hiermee kunnen zorgprofessionals hun handelen verder onderbouwen en optimaliseren.

 

Link naar projectsite M.I.N.D. - Moving in new directions