Aan het woord: Jolanda Boon als Ambassadeur voor de wijkverpleging

15 December 2016

Jolanda Boon is wijkverpleegkundige en werkzaam als casemanager dementie bij ‘Hulp bij Dementie Parkstad’. Ze is in Nederland de derde casemanager dementie die zich op het specialisme Dementie als ambassadeur voor de wijkverpleging inzet. Samen met 14 wijkverpleegkundigen in Nederland is Jolanda Boon onlangs gestart met het leertraject ‘Ambassadeurs wijkverpleegkundige’. Op 3 augustus j.l. kreeg Jolanda bericht dat ze geselecteerd was voor het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige 2016-2017. Op voordracht van Meandergroep Zuid-Limburg heeft ze gesolliciteerd bij V&VN Maatschappij en Gezondheid.

V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid wil wijkverpleegkundigen door middel van een ambassadeurstraject ondersteunen en een groot aantal ambassadeurs opleiden, die de wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie op lokaal, regionaal en landelijk niveau vertegenwoordigen, lobbyen en invloed aanwenden. Het ambassadeurstraject bestaat uit trainingen en intervisie voor talentvolle wijkverpleegkundigen, die zich met passie voor de zorg en het beroep inzetten en lef hebben om hun hoofd boven het maaiveld uit te steken.

Jolanda Boon: ‘Mijn persoonlijke drijfveren zijn het excelleren in mijn vak, het versterken van de positie van de wijkverpleegkundige/casemanager dementie en het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Het streven is om als beroepsgroep steeds meer evidence based practice te gaan werken en kritisch de ontwikkelingen van het vakgebied te volgen aan de hand van wetenschappelijke vakliteratuur om zodoende continu de kwaliteit van zorg te verbeteren en uit te dragen.’

Op het terrein van de wijkverpleging volgen de ontwikkelingen elkaar momenteel in een hoog tempo op. Mede door projecten als Zichtbare schakel, Versterking verpleging thuis en de ontwikkeling van het Expertisegebied Wijkverpleegkundige, werd de beroepsgroep weer stevig op de kaart gezet. Ook de transitie langdurige zorg, en de overheveling van extramurale verpleging en verzorging van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet heeft grote impact op de positionering van de wijkverpleegkundige. De beroepsgroep wordt echter ook kritisch gevolgd en zal continu haar opnieuw verworven positie moeten bewijzen om deze te kunnen consolideren. Leiderschap en een actieve beroepsvereniging zijn hierbij belangrijke middelen. 

Veel van de vraagstukken en dilemma’s die wijkverpleegkundigen in hun werk ervaren, gelden ook voor de groep casemanagers dementie. Vanaf 2015 kunnen daarom ook casemanagers dementie aan deze leergang deelnemen. 

Jolanda Boon: ‘Vanaf 1987 ben ik werkzaam als wijkverpleegkundige/casemanager dementie bij wat eerst heette Het Groene Kruis, vervolgens na een fusie, Thuiszorg Oostelijk Zuid-Limburg en momenteel Meandergroep Zuid-Limburg. Na het behalen van mijn diploma aan de HBO-V in Sittard heb ik geen moment getwijfeld over mijn beroepskeuze. Een autonome, generalistische verpleegkundige die nauw samenwerkte in haar wijk. De gedrevenheid om de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving te verbeteren is de belangrijkste drijfveer in mijn werk. Vanuit deze gedrevenheid heb ik in 2013 gesolliciteerd op een vacature in de Commissie Zorgonderzoek van Meander, onderdeel van de Academische Werkplaats Ouderenzorg  Zuid-Limburg. Slimme oplossingen in de zorg voor ouderen door middel van slimme verbindingen van wetenschap, praktijk en opleidingen. Ik ben voorstander om het verpleegkundig handelen beter af te stemmen op evidence based informatie. 

Van 2006 tot 2014 heb ik drie functies op het gebied van ouderenzorg met elkaar gecombineerd nl. wijkverpleegkundige en casemanager dementie bij Meandergroep Zuid-Limburg gekoppeld aan  Gezondheidscentrum Terwinselen, en praktijkverpleegkundige ouderenzorg en hart-/vaatziekten, gedetacheerd in Gezondheidscentrum Terwinselen. 

Sinds 2014 ben ik volledig werkzaam als casemanager dementie  ‘Hulp bij Dementie Parkstad’ en vanuit deze rol verbonden aan vijf huisartsen in Landgraaf. Het vertrouwen van de mensen waar ik mee werk, dat zijn de patiënten en familie, is cruciaal om mijn werk goed te kunnen doen. Belangrijk is dat ik vanuit mijn professionaliteit kan aansluiten bij behoeften en wensen van de patiënt en daarbij gefaciliteerd wordt door de samenwerkingspartners. Ik heb me altijd ambassadeur voor mijn patiënten gevoeld omdat ik met passie en bevlogenheid de beste kwaliteit van zorg wil bereiken. Als ambassadeur van de wijkverpleging sta ik voor de professie en mijn vak. Sinds 5 september 2016 volg ik de leergang ‘Ambassadeurs wijkverpleegkundige’. Het doel van de leergang is het optimaal vertegenwoordigen van wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie op lokaal, regionaal en landelijk niveau door het versterken van de persoonlijke kwaliteiten van wijkverpleegkundigen. We willen meer aandacht en begrip krijgen om de zorg voor dementie te verbeteren. We maken de verbinding met landelijke partijen bijvoorbeeld de politiek en zorgverzekeraars. Na afsluiting van het traject zou ik in staat moeten zijn om namens de beroepsgroep de visie op de wijkverpleging en het beroep van wijkverpleegkundige en casemanagers dementie in het bijzonder, te verwoorden, belangen te behartigen, te lobbyen en te onderhandelen in het belang van de beroepsgroep. Het is voor mij een eer om deze rol als ‘Ambassadeur voor de wijkverpleging’ te mogen vervullen. Naast mijn volledige baan als casemanager dementie volg ik scholingsdagen. De eerste drie bijeenkomsten gingen over persoonlijk en verpleegkundig leiderschap, en de organisatie en financiering van de eerste lijn. Een bezoek aan de Tweede Kamer, VWS en ZonMw staan nog op stapel. Ik ben trots dat ik als ambassadeur voor de wijkverpleging een bijdrage kan leveren aan betere dementiezorg, want er kan nog zoveel beter worden. Daarbij richt ik me naast Meandergroep Zuid-Limburg op andere zorgaanbieders en welzijnsorganisaties in Parkstad, vrijwilligers, mantelzorgers en verbreed daarmee de aandacht voor formele en informele dementiezorg. Dementie grijpt in op alle facetten van iemands leven, het raakt de hele samenleving!’